2016-01-04-21-01-44

طرح درس چهار چوب پيش بيني شده اي است که با توجه به زمان و امکانات موجود ، براي اجرا و بهبود کيفيت آموزشي ترسيم مي گردد و معلم طبق آن تدريس مي کند .

2016-01-04-21-05-47

خلاصه درس چکيده  مطالبي  است که  قرار است معلم در يک جلسه تدريس کند

2016-01-22-17-28-36

حضور فردی بنام پشتیبان به عنوان همکار معلم در طول برگزاری کلاس

2016-01-22-17-32-57

کار درکلاس تـوسط پشتیبان یـکی از مهمترین اهـداف برنامه ای
و آموزشی مجتمع آموزشی دخترانه روش نوین است