فرم پیش ثبت نام دبستان دخترانه روش نوین
نام دانش آموز (مطابق شناسنامه) (*)

لطفا نام را حتما وارد کنید
نام پدر (*)

Invalid Input
تاریخ تولد (*)

Invalid Input 1388/12/01مثال
تلفن منزل (*)

تلقن را وارد کنید
موبایل مادر (*)

موبایل را حتما وارد کنید
شغل مادر (*)

Invalid Input
استعداد فرزند خود را در چه زمینه ای میبینید (*)

انتخاب کنید
اقلیت مذهبی (*)

انتخاب کنید
عکس فرزند عزیزتان را آپلود کنید

Invalid Input درصورتی که تصویر مناسب دارید ارسال کنید
نام خانوادگی (*)

Invalid Input
کد ملی دانش آموز (*)

فقط عدد وارد کنید
مقطع تحصیلی

Invalid Input
موبایل پدر (*)

شماره همراه پدر را وارد کنید
شغل پدر (*)

شغل و آدرس را وارد کنید
آدرس منزل (*)

Invalid Input
فرزندتان به چه نوع بازی علاقه دارد ؟ (*)

Invalid Input
درج شماره پیگیری فیش واریزی هزینه سنجش ورودی واریز شده به شماره کارت 5859831047131015 به نام دبستان غیردولتی روش نوین به مبلغ 300.000ریال

Invalid Input